Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. UMOWY Z OSOBĄ FIZYCZNĄ

Administratorem danych osobowych podanych w związku z zawarciem umowy jest Waldemar Burek , prowadzący działalność pod nazwą Usługi Budowlane Waldemar Burek z siedzibą Giedlarowa1 , 37-300 Leżajsk.

Celem przetwarzania podanych danych jest zawarcie i wykonywanie umowy oraz ochrona przed roszczeniami wynikającym z umowy. Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy ,bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność do wykonania umowy. Po zakończeniu umowy dane będą przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy.

Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

W związku z tym, że podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych po zakończeniu obowiązywania umowy będzie przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, będzie Pani/Panu przysługiwać prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia